نحوه ی سیدر گذاری در میش و بز

نحوه ی سیدر گذاری در میش و بز

نحوه ی سیدر گذاری در میش و بز

سیدر گذاری مناسب ترین روش همزمان سازی فحلی در دام ها استفاده از سیدر می¬باشد. مزایای این روش شامل:۱-کوتاه نمودن دوره ی زایش دام ها ۲- تولید بره و بزغاله ی هم سن وسال۳- امکان افزایش چندقلوزایی۴- اجرای برنامه ی سه بار زایش در سال۵- تشخیص دام های غیرآبستن(قصر) و حذف آن ها….