مخمر غنی از روی

مخمر غنی از روی ( روی آلی)

روی از جمله عناصر معدنی کم مصرف ضروری برای عملکردهای بیوشیمیایی و سیستم ایمنی در بدن می باشد. عنصر روی از طریق تاثیر بر فعالیت آنزیمی، بیان ژن و یا اثر بر هورمون­های میتوژنیک، انتقال سیگنال‌ها، رونویسی و سنتز RNA، بر رشد، تولیدمثل و سیستم ایمنی تاثیر می‌گذارد  و در ساختمان و عملکرد بیش از 2000 فاکتور رو نویسی ایفای نقش می‌کند. عنصر روی کوفاکتور ضروری برای بسیاری از پروتئین های ساختمانی و اجرایی است. روی به دو شکل آلی و غیر آلی در طبیعت وجود دارد. نوع معدنی به علت جذب و زیست فرآهمی و هم چنین ذخیره پایین در بدن نسبت به نوع آلی، جای خود را به نوع آلی داده است. مطالعات نشان داده است که برخی میکروارگانیسم به خصوص مخمر می­تواند با بهره گیری از قندهای محلول و اسیدهای آلی، توده سلولی با محتوای بالای پروتئین تولید تولید کند. هم چنین می­تواند عناصرمعدنی را که زیست فرآهمی پایین و سمیت بالا داشته را به شکل آلی که ایمن­تر و از نظر زیستی فعال تر بوده، تبدیل کند.

 

Negar 20201024 204524