فروش اسپرم همو(خدمات همزمان سازی و تلقیح مصنوعی)

فروش اسپرم همو(خدمات همزمان سازی و تلقیح مصنوعی)

تامین اسپرم همو
 تامین سیدر و اسفنج
 تامین هورمون PMSG
انجام سونوگرافی به همراه سیدرگذاری با کیفیت و قیمت باورنکردنی