معرفی مدیران و پرسنل

۱- مدیر عامل شرکت- آقای دکتر مجتبی امام وردی از دانشگاه تهران

۲- مدیر داخلی شرکت- خانم مهندس فاطمه دادخواه- کارشناسی ارشد علوم دامی از دانشگاه تهران

۳- سایر پرسنل شامل مدیر بخش تولید تجهیزات دامی، مدیر فروش و سایر کارشناسان- دانش آموختگان گروه علوم دامی دانشگاه تهران

۴- کارشناسان بخش فروش